Kannerfloumaart

du bass e Kand an

interesséiert deng Spill- oder Sportsaachen, Biicher oder watts du soss net méi brauchs ze verkafen.

Da mellt dech un fir e Stand um Kannerfloumaart.

Sonndes den 16. Juli vun 10 Auer bis 18 Auer.

Ziedel mat dengen Donnéen bis den 14. Juli mailen un branebuurger-maart(at)pt.lu

Formulaire

Marché aux Puces pour Enfants 

tu es un enfant et

intéressé de vendre tes jouets, articles de sport, livres ou d’autres choses dont tu n’as plus besoin.

Fais un stand au marché de puces pour enfants

Dimanche 16. Juillet de 10 à 18 heures.

Le formulaire d’inscription est à envoyer jusqu’au 14 juillet à branebuurger-maart(at)pt.lu

Formulaire